Všeobecné obchodné podmienky 

pre firemné profily siete Virtualne a www.stavebnik.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., so sídlom Nižovec 2A, 960 01 Zvolen, IČO: 36046884, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6957/S ("WEBY GROUP"), je prevádzkovateľ internetových mestských portálov v sieti Virtualne.sk , portálov Stavebnik.sk, Dobrarada.sk a Couvarit.sk. WEBY GROUP je oprávnený poskytovať reklamné služby na webových sídlach na doménach: virtualne.sk, stavebnik.sk, dobrarada.sk a couvarit.sk. Súčasťou portálov je systém banerov, PR článkov a Katalóg firiem v ktorých WEBY GROUP zverejňuje reklam tretích strán vo forme obsahovej a audiovizuálnej prezentácie, ktorá slúži na podporu a propagáciu výrobkov a služieb tretích strán a na prezentáciu samotnej tretej strany ("Firemný profil").
   
 2. Pojem VOP označuje tieto obchodné podmienky reklamy na vyššie uvedených doménach.
   
 3. Pojem Reklamné služby podľa týchto VOP označuje plnenia podľa aktuálnej ponuky WEBY GROUP, ktoré sú charakterizované v týchto VOP.
   
 4. Pojem Doplnkové produkty podľa týchto VOP označuje rozširujúce funkcionality Firemného profilu, ktoré sú Zákazníkovi dostupné za cenu podľa Cenníka na vopred určené obdobie; cena všetkých dostupných Doplnkových produktov je zahrnutá v Cenníku.
   
 5. Objednávateľ je fyzická osoba podnikateľ, vrátane fyzických osôb, ktoré dosahujú príjmy z vytvorenia alebo z použitia diela, to bez ohľadu na skutočnosť, či majú postavenie samostatne zárobkovo činných osôb v zmysle aktuálne platných zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení, alebo právnická osoba, vrátane sprostredkovateľskej reklamnej alebo mediálnej agentúry, ktorá uzatvorila so WEBY GROUP Zmluvu o zverejnení Firemného profilu alebo iných služieb podľa týchto VOP.
   
 6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých dohôd a zmlúv a objednávok o poskytovaní služieb na internetových portáloch na doménach virtualne.sk, stavebnik.sk, dobrarada.sk a couvarit.sk a podmienky tu ustanovené je možno meniť len na základe písomnej dohody medzi Objednávateľom a WEBY GROUP.

II. Zmluva

 1. Zmluva o poskytnutí služieb podľa týchto VOP ("Zmluva") je uzatvorená ak Objednávateľ vyplní a záväzne potvrdí objednávkový formulár s údajmi potrebnými na vytvorenie Firemného profilu a vyjadrí súhlas s týmito VOP a to jednak v elektronickej, alebo písomnej podobe.
   
 2. WEBY GROUP vytvorí Objednávateľovi prístupové údaje do administračného rozhrania (prihlasovacie meno a heslo) a oznámi ich Objednávateľovi formou elektronickej pošty, alebo formou SMS správy. Obsah jednotlivých údajov v Katalógu firiem môže zadávať alebo meniť priamo Objednávateľ v administračnom rozhraní alebo úpravy vykoná na základe požiadaviek Objednávateľa WEBY GROUP. Ak Objednávateľ stratí heslo, pri zadaní platnej emailovej adresy zadanej pri objednávaní mu systém zašle heslo elektronickou poštou. O zmenu hesla môže oprávnená osoba Objednávateľa požiadať WEBY GROUP aj telefonicky.
   
 3. Objednávateľ môže doobjednať ďalšie služby počas trvania zmluvy (i) online formulárom na online.katalogovezapisy.sk, (ii) emailom, (iii) písomnou objednávkou.
   
 4. Objednávateľ je povinný uvádzať pravdivé údaje, ktoré sú označené ako povinné.

III. Vytvorenie a úprava údajov Firemného profilu

Údaje vo Firemnom profile obsahujú údaje o Objednávateľovi a musia byť v súlade s pokynmi Manuálu pre vyplnenie, ktorý je súčasťou administratívneho rozhrania. Naplnenie a úpravu údajov firemného profilu realizuje Objednávateľ svojpomocne kedykoľvek prostredníctvom admin rozhrania. Vyplnenie a úpravu údajov Objednávateľa môže na základe objednávky realizovať aj WEBY GROUP. Tieto služby sú spoplatnené podľa platného cenníka. WEBY GROUP vykonáva kontrolu údajov uvedených Objednávateľom a je oprávnený upraviť ich tak, aby vyhovovali kritériám zverejnenia.

IV. Druhy Firemných profilov

Objednávateľ si môže v Katalógoch firiem objednať jeden z nasledujúcich Firemných profilov:

A. Firemný profil 2 v 1 v sieti mestských portálov Virtualne.sk obsahuje:

 1. Administratívne údaje o firme – logo, názov, adresa, tel. čísla, fax, E-mail, 2 spätné linky na vlastnú web stránku (spätný odkaz), stručnú charakteristiku činnosti a doplnkové údaje
 2. Texty s obrázkami na podstránkach O nás a Naše služby (popis činnosti, popis služieb a tovarov). Text na každej z uvedených dvoch podstránok môže obsahovať 1 spätný link (nofollow) na vlastnú web stránku.
 3. Úvodný banner – 5 reklamných obrázkov cirkulujúcich na jednej pozícii
 4. Mapu - vyznačenie sídla firmy na interaktívnej mape mesta s upútavkou, otváracie hodiny,
 5. Vyznačenie pobočiek, zastupiteľstiev, obchodných zástupcov a pod., aj s možnosťou zverejnenia otváracích hodín pobočky
 6. Fotogalériu s možnosťou zobrazenia 10 obrázkov a krátkeho textu
 7. Tabuľku, ktorá môže poslúžiť ako cenník poskytovaných služieb a produktov
 8. Top ponuky -  12 akciových služieb a produktov, ktoré slúžia na propagáciu na samostatnej podstránke mestského portálu, nazvanej TOP PONUKY FIRIEM
 9. Inzerciu - zadávanie inzerátov propagujúcich služby, alebo produkty Objednávateľa na ďalších 3 samostatných podstránkach mestských portálov a to do 12 aktívnych inzerátov v sekcii INZERCIA, do 2 aktívnych inzerátov v sekcii INZERCIA – REALITY (Výnimkou v počte zverejnených inzerátov je reklamná služba Modul Reality) a do 12 aktívnych inzerátov v sekcii PONUKA PRÁCE. Inzerát je možné zverejniť súčasne na všetkých mestských portáloch v sieti Virtualne.sk
 10. Videogalériu – vkladanie videa z YouTube.com
 11. Odkazy na sociálne siete
 12. Blog – články s obrázkami a 2 spätnými linkami (nofollow) z každého článku. Počet článkov v blogu je 12 v rámci dvanástich mesiacov. 
 13. Hromadné SMS - zasielanie hromadných SMS správ registrovaným osobám. Odosielanie SMS správ je spoplatnené podľa platného cenníka kreditu SMS správ. Odoslané SMS správy sa odpočítavajú zo zakúpeného kreditu Objednávateľa. Zoznam registrovaných osôb je prístupný v admin rozhraní Objednávateľa.
 14. Dotazník Firemného UNIprofilu - umožňuje získavať emailové registrácie osôb a odoslať súbor na stiahnutie. Tento je odoslaný registrovanej osobe automaticky po odoslaní vyplneného formulára. Zoznam registrovaných osôb je prístupný v admin rozhraní Objednávateľa.
 15. Rýchla správa – 160 znaková správa s notifikáciou v mobilnej aplikácii Virtualne
 16. Štatistiky videní firemného profilu
 •  firemný profil sa zobrazuje aj v mobilnej aplikácii VIRTUALNE
 •  firemný profil umožňuje SEO optimalizáciu firemnej prezentácie
 •  zaručuje vyhľadateľnosť na portáli, na ktorom je firemný profil zverejnený
 •  umožňuje Objednávateľovi vykonávať úpravy svojho firemného profilu v administračnom rozhraní online
 •  obsahuje zaradenie do dvoch kategórií v Katalógu firiem podľa predmetu činnosti s jednotným popisom a jednou url adresou
 •  firemný profil sa zobrazuje po Prednostných firemných profiloch na poslednej pozícii
 •  WEBY GROUP môže zmeniť zaradenie do sekcií navrhovaných Objednávateľom, pokiaľ si Objednávateľ nevybral sekcie Katalógu firiem zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu, WEBY GROUP je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do kategórie/kategórií podľa vlastného posúdenia
 •  umiestnenie a vyhľadateľnosť v Katalógu firiem do 14 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.

B. Firemný profil VIZITKA+ na portáli Stavebnik.sk obsahuje:

 1. Administratívne údaje o firme – logo, názov, adresa, tel. čísla, fax, E-mail, link na vlastnú web stránku (spätný odkaz), stručnú charakteristiku činnosti a doplnkové údaje
 2. Text a fotografiu (popis činnosti, popis služieb a tovarov)
 3. Mapu - vyznačenie sídla firmy na interaktívnej mape mesta s upútavkou, otváracie hodiny,
 4. Vyznačenie pobočiek, zastupiteľstiev, obchodných zástupcov a pod., aj s možnosťou zverejnenia otváracích hodín pobočky,
 5. Tabuľku, ktorá môže poslúžiť ako cenník poskytovaných služieb a produktov
 6. Zoznam 5 akciových služieb a produktov, ktoré slúžia na propagáciu na samostatnej podstránke mestského portálu, nazvanej TOP PONUKY FIRIEM
 7. Inzerciu - zadávanie inzerátov propagujúcich služby, alebo produkty Objednávateľa na 2 samostatných podstránkach a to do 10 aktívnych inzerátov v sekcii STAVEBNÁ INZERCIA a do 10 aktívnych inzerátov v sekcii PONUKA PRÁCE. Inzerát je možné zverejniť súčasne na šiestich mestských portáloch v sieti Virtualne.sk
 8. Odkazy na sociálne siete
 9. Využívanie systému Zadaj dopyt
 10. Informácie o Verejných súťažiach
 11. Štatistiky videní firemného profilu

C. Firemný profil KOMPLET na portáli Stavebnik.sk obsahuje služby VIZITKY+ a naviac:

 1. Zoznam 10 akciových služieb a produktov, ktoré slúžia na propagáciu na samostatnej podstránke mestského portálu, nazvanej TOP PONUKY FIRIEM
 2. Inzerciu – zadávanie inzerátov propagujúcich služby, alebo produkty Objednávateľa na 2 samostatných podstránkach a to do 20 aktívnych inzerátov v sekcii STAVEBNÁ INZERCIA, a do 20 aktívnych inzerátov v sekcii PONUKA PRÁCE. Inzerát je možné zverejniť súčasne na všetkých mestských portáloch v sieti Virtualne.sk
 3. Videogalériu – vkladanie videa z YouTube.com
 4. Kalendár podujatí
 5. Pridávanie 12 firemných článkov ročne

D. Firemný profil KOMPLET+ na portáli Stavebnik.sk obsahuje:
Obsahuje všetky služby firemného profilu VIZITKY+ a KOMPLETu a naviac zverejnenie podrobných popisov materiálov a stavebných produktov v prehľadných databázach

Každý z uvdených firemných profilov na portáli Stavebnik.sk:

 • zaručuje vyhľadateľnosť na portáli, na ktorom je firemný profil zverejnený
 • firemný profil umožňuje SEO optimalizáciu firemnej prezentácie
 • umožňuje Objednávateľovi vykonávať úpravy svojho firemného profilu v administračnom rozhraní online
 • obsahuje zaradenie do troch kategórií v Katalógu firiem podľa predmetu činnosti s jednotným popisom a jednou url adresou;
 • firemný profil sa zobrazuje na pozícii po Prednostných firemných profiloch;
 • WEBY GROUP môže zmeniť zaradenie do sekcií navrhovaných Objednávateľom, pokiaľ si Objednávateľ nevybral sekcie Katalógu firiem zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu, WEBY GROUP je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do kategórie/Kategórií podľa vlastného posúdenia;
 • umiestnenie a vyhľadateľnosť v Katalógu firiem do 14 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.

V. Reklamné Služby

1. WEBY GROUP poskytuje nasledovné doplnkové produkty v Katalógu firiem, ktoré je možné kombinovať s firemným    profilom:

A) Zverejnenie firemného profilu v ďalšej kategórii služieb – nad rámec objednaného firemného profilu

B) Naplnenie firemného profilu Objednávateľa pracovníkmi WEBY GROUP. Objednávateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť podklady pre naplnenie firemného profilu a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

C) Sponzorovaný odkaz v kategórii - prednostný výpis, ktorý sa zobrazuje v Katalógu firiem v konkrétnej Objednávateľom zvolenej sekcii vždy nad štandardným umiestnením firemných profilov.

D) Kategória služieb Eshopy - zobrazenie nad rámec firemného profilu v kategórii Internetový predaj, E-shopy, ktorá sa zobrazuje súčasne na všetkých mestských portáloch siete Virtualne.sk

E) Modul Ubytovanie - zobrazenie komplexnej informácie o izbách a ubytovacích kapacitách s rezervačným dotazníkom.
Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom 2v1
Možnosť aktivácie modulu Piktogramy – zobrazenie vybavenosti ubytovacích kapacít piktogramami

F) Modul Stravovanie – zobrazenie jedálneho lístka a denného menu
Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom 2v1
Možnosť pravidelného plnenia denného menu pracovníkmi WEBY GROUP za príplatok podľa platného cenníka

G) Modul Reality – modul pre realitné kancelárie umožňuje zadávanie realít k svojmu firemnému profilu a naviac do sekcie Inzercia – reality.
•    Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom 2 v 1
•    Možnosť načítania dát prostredníctvom XML súboru

H) Zverejnenie PR článku na v sekcii Téma mesiaca + emailing – jednorazové zverejnenie PR článku. Textová upútavka s obrázkom na PR článok bude zverejnená v sekcii Téma mesiaca na úvodnej stránke portálu Stavenik.sk Celý článok bude uverejnený v príslušnej sekcii Archívu článkov a zostáva v nej do vypršania služby stránky, resp. do konca Zmluvy s Objednávateľom. Zverejnenie článku je kombinované s mailingom minimálne na 500 emailových adries firiem a zaregistrovaných užívateľov.
Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet a Komplet+

I) Partner sekcie - zverejnenie loga Objednávateľa vo veľkosti 150x110px, ktoré je umiestnené vo všetkých kategóriách jednej vybratej sekcie hlavného menu v pravom stĺpci v Partneri sekcie s preklikom na www stránku Objednávateľa, alebo na firemný profil Objednávateľa, alebo na PR článok. Služba sa objednáva na jeden mesiac.
Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet a Komplet+

J) Partner kategórie - zverejnenie loga Objednávateľa vo veľkosti 150x110px, ktoré je umiestnené v jednej kategórii z vybratej sekcie hlavného menu v pravom stĺpci v Partneri sekcie s preklikom na www stránku Objednávateľa, alebo na firemný profil Objednávateľa, alebo na PR článok. Služba sa objednáva na jeden mesiac.
Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet a Komplet+

K) Firemný článok Mikroweb - zverejnenie jedného PR článku na mikrowebe zo siete portálu Stavebnik.sk. Zoznam mikrowebov je umiestnený na adrese http://www.stavebnik.sk/seo-optimalizacia.html. Článok môže obsahovať maximálne dva spätné odkazy na www Objednávateľa.
Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet a Komplet+

L)Spätný odkaz z redakčného článku - prenájom spätného odkazu z redakčného článku internetových mestských portálov v sieti Virtualne.sk, a portálov Stavebnik.sk, Dobrarada.sk a Couvarit.sk

2. WEBY GROUP poskytuje reklamné služby na internetových mestských portáloch v sieti Virtualne.sk , a portáloch Stavebnik.sk, Dobrarada.sk a Couvarit.sk vo forme banerovej reklamy. Ponuka banerovej reklamy je uvedená v platnom Cenníku služieb. Poskytovanie reklamných služieb je podmienené objednávkou Objednávateľa doručenou v elektronickej, alebo písomnej podobe WEBY GROUP a je súčasťou Zmluvy s Objednávateľom.

VI. Spoločné ustanovenia

 1. WEBY GROUP predstavuje pre Objednávateľa dátové centrum so zabezpečením integrity dát, bez ohľadu na ich účel. Objednávateľ  je oprávnený vo firemnom profile zverejňovať vlastné materiály, a to písomné, obrazové aj audiovizuálne, podľa objednaného firemného profilu. WEBY GROUP na prenos týchto informácii nedala podnet, nevybrala príjemcu týchto informácii a informácie nezostavila ani neupravila. WEBY GROUP nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený či uložený Objednávateľom vo firemnom profile. Ak sa WEBY GROUP dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom v Katalógu firiem, bezodkladne k nim zamedzí prístup  a informuje o tom Objednávateľa.
 2. WEBY GROUP je oprávnený na základe vlastného uváženia zamedziť Objednávateľovi prístup k Firemnému profiu – blokovať ho v prípade ak:
  a) dôjde k podozreniu porušenia zákona
  b) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením svojho splatného záväzku alebo v omeškaní so zaplatením zálohovej faktúry;
  c) Objednávateľ porušil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP a nápravu nezjednal ani v primeranej lehote stanovenej na nápravu.
 3. WEBY GROUP je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť WEBY GROUP v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia WEBY GROUP) a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré WEBY GROUP bránili v poskytovaní služieb. WEBY GROUP sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť Objednávateľa písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch.
 4. Pri ukončení zmluvného vzťahu Objednávateľ stráca prístup k zverejneným údajom. Údaje Objednávateľa sú vymazané. 

VII. Platobné podmienky

 1. Cenu za Firemné profily a Reklamné služby Objednávateľ uhradí na základe zálohovej, alebo ostrej faktúry vystavenej WEBY GROUP, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. V prípade platby na základe zálohovej faktúry vystaví WEBY GROUP po pripísaní sumy na účet Objednávateľovi platný daňový doklad.
 2. Aktuálne platné ceny Firemných profilov ako aj Reklamných služieb sú uvedené v tlačenom, alebo online Objednávkovom formulári a na internetových stránkach WEBY GROUP
 3. Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť a ukončiť tak zverejňovanie Firemného profilu a poskytovanie Reklamných služieb a to na základe písomnej výpovede doručenej na adresu sídla spoločnosti WEBY GROUP. Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú, s ročnou fakturáciou ceny za poskytované služby, zanikne na základe doručenej písomnej výpovede Objednávateľa do sídla WEBY GROUP v posledný deň už začatého fakturovaného obdobia
 4. WEBY GROUP môže od Zmluvy odstúpiť na základe oznámenia odoslaného elektronickou poštou (email) na adresu Objednávateľa uvedenú vo Firemnom profile alebo v Zmluve, ak Objednávateľ neuhradí v dobe splatnosti cenu za Firemný profil alebo ostatné reklamné služby.

VIII. Osobné údaje

 1. Pri procese registrácie Objednávateľa dochádza k uchovávaniu registračných informácií o osobách konajúcich v mene Objednávateľa (ďalej aj ako „oprávnené osoby“) v rozsahu meno, priezvisko, email na pracovisko a telefónne číslo na pracovisko, ktoré súvisia s plnením pracovných povinností oprávnenej osoby. Objednávateľ vyhlasuje, že poskytnutím osobných údajov oprávnenej osoby nenaruší vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť oprávnenej osoby, ktorá je jeho zamestnancom. Objednávateľ je povinný poskytnúť údaje minimálne jednej kontaktnej osoby.
 2. Oprávnená osoba Objednávateľa musí mať viac ako 16 rokov.

 3. WEBY GROUP je oprávnený získavať osobné údaje, zhromažďovať a uchovávať ich v databáze, evidovať, využívať pri kontakte s objednávateľom v súvislosti s poskytovaním služieb podľa týchto VOP, ako aj vykonávať iné úkony spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie  zmluvy  a na účel oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovaných služieb.
 4. WEBY GROUP je oprávnený sprístupniť osobné údaje Objednávateľovi a osobám konajúcim v mene Objednávateľa, ku ktorému sú údaje oprávnenej osoby ako kontaktnej osoby Objednávateľa priradené. Oprávnená osoba má právo:

  - kedykoľvek získať informácie o tom, aké osobné údaje sú spracovávané
  - na opravu osobných údajov, alebo obmedzenie spracovávania a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
  - na vymazanie osobných údajov ak nie je obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov
  - má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov
 5. WEBY GROUP nevykonáva zverejnenie osobných údajov ani prenos osobných údajov tretím stranám. Osobné údaje oprávnenej osoby nie sú spracovávané mimo krajín Európskej únie.
 6. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvy a platí aj počas času určeného osobitnými zákonmi na plnenie povinností WEBY GROUP súvisiacich najmä s archiváciou a registratúrou.

 7. WEBY GROUP  je oprávnený zapojiť do vykonávania spracovateľských činností Sprostredkovateľa, za predpokladu, že s ním uzatvorí písomnú dohodu, ktorá Sprostredkovateľovi  uloží rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, aké má WEBY GROUP podľa týchto VOP. Ak Sprostredkovateľ  nesplní svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy, týkajúce sa ochrany osobných údajov, WEBY GROUP je v plnej miere zodpovedný voči Objednávateľovi za nesplnenie týchto povinností Sprostredkovateľom.

 8. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

IX. Osobné údaje registrovaných osôb Objednávateľa

 1. V rámci niektorých služieb (Dotazník Firemného UNIprofilu, Hromadné SMS) poskytovaných Objednávateľovi dochádza k získavaniu osobných údajov registrovaných osôb (Meno, priezvisko, telefónne číslo, email). Osobné údaje registrovaných osôb sú získavané službou objednanou Objednávateľom a výhradne pre Objednávateľa. Údaje registrovaných osôb sú prístupné Objednávateľovi v admin rozhraní firemného profilu.
 2. WEBY GROUP sa zaväzuje tieto údaje nesprístupniť ani neposkytnúť tretej strane ani ich využívať ich pre vlastnú potrebu.

 3. Objednávateľ je pred využitím služieb spojených so získavaním osobných údajov povinný uzatvoriť s WEBY GROUP zmluvu o spracovávaní osobných údajov, ktorá je Objednávateľovi dostupná v admin sekcii Firemného UNIprofilu..

X. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva podľa týchto VOP je uzatvorená na dobu neurčitú, ak nie je v objednávke a/alebo zmluve uvedené inak.
   
 2. WEBY GROUP je oprávnený v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách doručovať emailom informácie o vlastných podobných tovaroch a službách osobám, ktoré si vytvorili Firemný profil v Katalógu firiem. Príjemca elektronickej pošty má kedykoľvek možnosť odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania, zaslaním emailovej správy na info@virtualne.sk a spôsobom uvedeným pri každej doručenej správe, ak také použitie predtým neodmietol.
   
 3. Objednávateľom, ktorí v čase vytvorenia Firemného profilu vyjadrili súhlas so zasielaním reklamných emailových správ, je WEBY GROUP oprávnený doručovať reklamné správy formou elektronickej pošty, počas doby trvania zmluvy. Tento súhlas sa považuje za predchádzajúci súhlas s doručovaním reklamy v zmysle platných ustanovení zákona č.. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na info@virtualne.sk a spôsobom uvedeným pri každej doručenej správe.
 4. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami Objednávateľ potvrdzuje, že bol s týmito VOP oboznámený a akceptuje ich v plnom rozsahu. Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP, pričom sa na  uzatvorený právny vzťah medzi spoločnosťou WEBY GROUP, s.r.o. a Objednávateľom sa vzťahujú vždy aktuálne VOP. Tieto VOP sú platné od 15.05.2018.