Súťaž s mobilnou aplikáciou Virtualne - poznáme víťazov

Ceny získavajú:

1. Hlavnú cenu získava Veronika Hrehorová 2. Druhú cenu získava Lucia Slobodníková 3. Tretiu cenu získava Lenka Janovčíková
vitazka sutaze o iPhone

 

Žrebovanie náhradného víťaza hlavnej ceny dňa 11.5.2017:

Druhé žrebovanie prebehlo dňa 11.5.2017 v súlade so štatútom súťaže, nakoľko nebolo možné
žiadnym prostriedkom kontaktovať víťaza hlavnej ceny z prvého žrebovania (4x pokus o telefonický
hovor, sms správa, email správa) do stanovenej lehoty 

Záznam priebehu žrebovania da 2.5.2017: 

 

HLAVNÁ  CENA: Mobilný telefón iPhone 6S 32GB v hodnote 650€

iPhone 6S - hlavná cena súťaže s mobilnou aplikáciou Virtualne

Cenu do súťaže venuje WEBY GROUP s.r.o.

2. CENA:  Balík kozmetiky KORFF v hodnote 430€

Balík kozmetiky KORFF - cena súťaže s mobilnou aplikáciou Virtualne

Viac o cene do súťaže nájdeš na www.royalgroup.sk

3. CENA: Dámske hodinky Aura set Gold značky André Mouche v hodnote 277€

Dámske hodinky Aura Set Andre Mouche - cena súťaže s mobilnou aplikáciou Virtualne

Viac o cene do súťaže nájdeš na www.mg-hodinky.sk

 

Súťaž trvala od 27.3.2017 do 30.4.2017

Žrebovanie prebehlo dňa 2.5.2017

 

Ceny do súťaže venujú:

 

WEBY GROUP s.r.o. - cena do súťaže iPhoneWEBY GROUP s.r.o.

Produkty s komplexnými službami pre váš web

 

Reklamný partner súťaže - Royal Group, s.r.o.Royal Groups, s.r.o.

Elektronický obchod zameraný na predaj značkovej kozmetiky. Priorita je kvalita výrobkov a starostlivosť o zákazníka. Našim cieľom je zabezpečiť jedinečný a bezpečný nákup. Predaj dekoratívnej kozmetiky Korff, pleťovej rady Restylane, Aspect Dr, výživové doplnky Gold collagen a iné. Elektronický obchod s registráciou pre lekárov estetickej medicíny s predajom výplňových materiálov od firiem Restylane, Júvederm, Radiesse.

 

Reklamný partner MGBIZ, s.r.o.MGBIZ, s.r.o. 

Predaj jedinečných dámskych náramkových hodiniek švajčiarskej značky Andre Mouche 

 

 

Štatút súťaže

1. Základné ustanovenia

1.1  Reklamnú súťaž „Súťaž s mobilnou aplikáciou Virtualne“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť WEBY GROUP s.r.o. so sídlom Nižovec 2a, 96001 Zvolen, IČO: 36046884, IČ DPH: SK2020069535, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 6957/S (ďalej ako „usporiadateľ“), ktorý zároveň zabezpečuje aj technickú realizáciu súťaže.

1.2  Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

1.3  Hracím dňom je každý deň v termíne od 27.3.2017 do 30.04.2017, žrebovanie sa uskutoční 02.05.2017

2. Účel

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti povedomie o mobilnej aplikácii Virtualne.

3. Trvanie súťaže

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v čase: od 27.3.2017 do 30.04.2017 Žrebovanie sa uskutoční 02.05.2017.

4. Spôsob propagácie

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránkach organizátora:  www.virtualne.sk, www.dobrarada.sk, www.couvarit.sk a na všetkých mestských informačných portáloch siete Virtualne.sk. Propagácia súťaže prebehne aj v reklamných odkazoch formou sponzoringu programového formátu Počasie FUN rádia v dňoch  27.3.2017 – 02.04.2017 a formou sponzoringu programového formátu Doprava FUN rádia v dňoch 17.4.2017 – 23.4.2017.

5. Podmienky účasti v súťaži

5.1  Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník").

5.2  V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov veku a vyhrá, výhra sa odovzdáva zákonnému zástupcovi. Usporiadateľ má v prípade pochybnosti o veku výhercu žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.

5.3  Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa, resp. nahradiť Usporiadateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

6. Pravidlá

6.1   Súťažiaci sa zapojí do súťaže vyplnením a odoslaním dotazníka zo stránky súťaže v mobilnej aplikácie Virtualne.  Do súťaže sa nemôže zapojiť súťažiaci, ktorý nemá vo svojom mobilnom telefóne nainštalovanú mobilnú aplikáciu Virtualne. Do súťaže nie je možné sa zapojiť iným spôsobom.

Mobilná aplikácia Virtualne je bezplatná. Mobilnú aplikáciu je možné stiahnuť a nainštalovať do mobilných telefónov s operačným systémom Android cez Google obchod (Google play). Mobilná verzia je dostupná od verzie 4.4 KitKat operačného systému vyššie. (Mobilná aplikácie nie je dostupná pre nižšie verzie operačného systému Android.

Mobilná aplikácia Virtualne pre operačný systém iOS je dostupná cez obchod AppStore (iTunes).

6.2   Jeden súťažiaci sa môže do súťaže registrovať iba jeden krát. V prípade viacnásobnej registrácie bude do žrebovania umiestnený iba jeden krát.

6.3   Každý súťažiaci, ktorý sa zaregistruje odoslaním vyplneného dotazníka bude o zaradení do žrebovania informovaný emailom, ktorý bude odoslaný na ním zadanú emailovú adresu.  Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie spätného emailu  môže byť s časovým oneskorením oproti času odoslania dotazníka.

6.4   Usporiadateľ nezodopovedá za funkčnosť dátového prenosu dotknutých mobilných operátorov.

6.5   Žrebovanie prebehne dňa 02.05.2017.  Náhodným počítačovým výberom sa v deň žrebovania vyberie jeden výherca pre hlavnú cenu súťaže, jeden výherca pre druhú cenu a jeden výherca pre tretiu cenu súťaže.

6.6   V prípade, ak nie je možné sa s výhercom danej ceny skontaktovať telefonicky ani emailom do 7 kalendárnych dní, zaniká mu nárok na výhru. Náhodným počítačovým výberom sa uskutoční druhý pokus žrebovania náhradného výhercu, a to 11.5.2017.

7. Výhry

V súťaži sú určené tieto výhry:

Hlavná cena súťaže: iPhone 6S 32GB

2. Cena:  balík kozmetiky značky KORFF zložená zo 7 produktov

3. Cena: dámske náramkové hodinky Aura Set značky Andre Mouche

8. Odovzdanie výhry

8.1   Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do troch dní je povinný oznámiť usporiadateľovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu a číslo občianskeho preukazu.

8.2   Usporiadateľ si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.

8.3   Usporiadateľ odovzdá výhru výhercovi osobne na adrese spoločnosti WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen.

8.4   V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 7 kalendárnych dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

9. Výhry a daň z príjmov

9.1 Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením.

9.2  V zmysle § 8 ods. 1 písm. i) Zákona o dani z príjmov predstavuje výhra zdaniteľný príjem. Podľa §9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je suma výhry vo výške 350 Eur oslobodená od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z vecnej výhry presahujúcej 350 Eur je povinný vysporiadať si výherca prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov, s výnimkou prípadu, kedy povinnosť podať daňové priznanie nevzniká z titulu neprekročenia minimálnej hranice príjmu zakladajúcej povinnosť podať daňové priznanie.

9.3  V zmysle §13 Zákona o zdravotnom poistení podlieha vecná výhra odvodom do zdravotnej poisťovne, a preto môže byť predmetom ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

10. Osobné údaje a osobnostné práva

10.1  Účastník zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytuje usporiadateľovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na vopred neurčenú dobu svoj

(i) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže usporiadateľovi za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry, ako aj

(ii) súhlas k tomu, že v prípade ak sa účastník stane výhercom, jeho meno, priezvisko a názov obce bydliska výhercu môžu byť zverejnené na internetovej stránke www.virtualne.sk,

(iii) súhlas s tým, že osobné údaje účastníka budú primeraným spôsobom použité v rámci doby trvania súťaže v marketingovej komunikácií usporiadateľa

10.2    Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných 4 údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.

11. Osobitné ustanovenia

11.1  Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tieto pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim je organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže a to aj bez jeho vedomia.

11.2 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

11.3  Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

11.4  Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu marketingových činností usporiadateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.5  Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

11.6 Usporiadateľ nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.

11.7 Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

11.8 Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaž a jej pravidlá.

11.9 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke usporiadateľa www.virtualne.sk.

11.10 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu.

11.11 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.