Anketa: Do akej reklamy plánujete investovať vy? 
Inzercia v novinách a časopisoch
Inzercia v novinách a časopisoch16.2 %
Výroba videí
Výroba videí13.5 %
Reklama na Facebook a Instagram
Reklama na Facebook a Instagram10.8 %
Reklama na Google
Reklama na Google10.8 %
Banerová reklama na internete
Banerová reklama na internete10.8 %
PR články na internete
PR články na internete16.2 %
Reklama s influencermi
Reklama s influencermi10.8 %
Nová web stránka
Nová web stránka10.8 %